Algemene voorwaarden

1. Basisnotarissen IJsselland is een handelsnaam van Smalbraak Notarissen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Deventer, KvK 08176492, hierna, voor deze algemene voorwaarden te noemen: "Basisnotarissen IJsselland". Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Basisnotarissen IJsselland tot stand komen.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Basisnotarissen IJsselland die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Basisnotarissen IJsselland de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Basisnotarissen IJsselland is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Basisnotarissen IJsselland afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en)wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen). In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Basisnotarissen IJsselland beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat Basisnotarissen IJsselland aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Basisnotarissen IJsselland het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

5. Basisnotarissen IJsselland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Basisnotarissen IJsselland om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Basisnotarissen IJsselland voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

6. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Basisnotarissen IJsselland op verzoek van een opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

7. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

8. Declaraties van Basisnotarissen IJsselland dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Basisnotarissen IJsselland kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Basisnotarissen IJsselland van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen, desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden en van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

9. Het merendeel van de dienstverlening van Basisnotarissen IJsselland valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
- in verband met de dienstverlening aan een opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
- zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

10. Een vordering op Basisnotarissen IJsselland vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Basisnotarissen IJsselland betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

11. Basisnotarissen IJsselland houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Basisnotarissen IJsselland kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

13. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Basisnotarissen IJsselland, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Basisnotarissen IJsselland werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

14. De rechtsverhouding tussen Basisnotarissen IJsselland en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie als bedoeld in voormelde regeling bevoegd.

15. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel op 23 november 2017, onder nummer 42/2017.