Spelregels Basisnotarissen IJsselland 

Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing.

Inhoudsopgave

 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?
 2. Wat verwachten wij van u?
 3. Wat mag u van ons verwachten?
 4. Wat zijn de “Basis” werkzaamheden?
 5. Wat zijn niet gebruikelijke werkzaamheden
 6. Algemene voorwaarden Basisnotarissen.nl

1. Spelregels offerte

De offerte is 6 weken geldig. De kosten aan derden berekenen wij aan u door. In verband met controle van uw persoonsgegevens, insolventieregister, curateleregister, huwelijksgoederenregister en register van identiteitsbewijzen berekenen wij € 17,50 per persoon. Voor rechtspersonen (inzage Handelsregister van de Kamer van Koophandel, opvragen statuten, insolventieregister) berekenen wij € 30,00 per rechtspersoon. Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Negatieve rente.

In verband met de negatieve rente die door banken in rekening wordt gebracht en de daarmee verbonden werkzaamheden, brengen wij per partij € 19,50 aan kosten beheer derdengelden in rekening, onverminderd eventueel daadwerkelijk verschuldigde negatieve rente. Deze kosten zijn exclusief 21 % BTW.


2. Wat verwachten wij van u?

 • U of uw makelaar, hypotheekadviseur of bank, levert de stukken op tijd bij ons aan.
 • U vult het personaliaformulier, die u digitaal van ons toegezonden krijgt, in en stuurt deze per e-mail terug.

De rest doen wij!


3. Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij bevestigen uw opdracht direct na ontvangst van de stukken.
 • Bij de totstandkoming van de akten verrichten wij alle in het notariaat gebruikelijke werkzaamheden (de “Basis” werkzaamheden). Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over deze basiswerkzaamheden hebben wij hieronder deze werkzaamheden weergegeven. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn in het tarief begrepen.
 • Indien blijkt dat er in uw geval niet gebruikelijke werkzaamheden nodig zijn, zullen wij deze werkzaamheden aanvullend in rekening brengen. Wij zullen uitsluitend werkzaamheden in rekening brengen indien deze werkzaamheden door ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet konden worden voorzien. Ook eventueel extra diensten, spoeddiensten of noodzakelijke werkzaamheden om het proces te bespoedigen verzorgen wij graag voor u. Daarvoor zullen extra kosten worden berekend (niet gebruikelijke werkzaamheden). Deze niet gebruikelijke werkzaamheden zullen onder punt 5 verder worden toegelicht.
 • U ontvangt van ons per e-mail de concept akte(n) ruimschoots voor de dag van het tekenen van de akte(n).
 • Wij plannen een passeerafspraak in en geven u de datum, tijdstip van het passeren van de akte(n) en de betalingswijze door.

4. De “Basis” werkzaamheden

 • Onderzoek bij het Kadaster naar hoe en wanneer de eigendom van het over te dragen registergoed is verkregen door verkoper/hypotheekgever.
 • Onderzoek bij het Kadaster of het registergoed is belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende het registergoed is ingeschreven.
 • Onderzoek of er sprake is van een monument dan wel of het registergoed binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt.
 • Onderzoek of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften), voor zover voortvloeiend uit de laatste aankomsttitel.
 • Onderzoek of er sprake is van erfpacht, opstalrecht, voorkeursrecht gemeenten en dergelijke.
 • Onderzoek of er sprake is van een aanschrijving van bouw- en woningtoezicht.
 • Onderzoek of er sprake is van ruilverkavelingsrente.
 • Toezicht houden op de betaling van een eventuele waarborgsom of afgifte van een bankgarantie en communiceren met de betrokkenen.
 • Correspondentie met verkoper, koper, banken, makelaar(s) en andere tussenpersonen, voor zover niet voortvloeiend uit de hierna te omschrijven niet gebruikelijke werkzaamheden.
 • Het opstellen van een concept van de akte(n).
 • Het opvragen van de benodigde gelden bij de geldverstrekker(s).
 • Het opstellen en verzenden van afrekeningen aan de desbetreffende partijen.
 • Toezending - indien mogelijk ten minste één week voor de datum van het tekenen van de akte(n) - van een concept van de akte(n) aan partijen, makelaars en andere tussenpersonen.
 • Controle dat de te ontvangen hypotheekgelden en eventuele eigen middelen tijdig, dat wil zeggen voor het moment van passeren van de akte(n), op de “kwaliteitsrekening” van de notaris zijn bijgeschreven.
 • Vlak voor het passeren van de akte(n) opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventuele aanwezige hypotheken of beslagen.
 • Het - na het bespreken en toelichten daarvan - passeren van de akte(n)
 • Afgifte aan de nieuwe eigenaar (en bij erfpacht ook aan de grondeigenaar) van een afschrift van de akte van levering en/of afgifte aan de partijen bij de hypotheekakte.
 • Het inschrijven van de akte(n) in het Kadaster.
 • Controle van de ontvangstbevestiging van de akte(n) bij het Kadaster en opnieuw controle bij het Kadaster naar de eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en naar eventueel aanwezige hypotheken of beslagen.
 • Uitbetalen (op de eerste of tweede werkdag na het passeren van de akte(n), afhankelijk van het tijdstip van passeren) van gelden aan koper, verkoper en hypothecair financiers, gemeente, Vereniging van Eigenaars, makelaar(s), taxateur(s) en eventuele anderen. De dag van uitbetaling hangt samen met de dag van ontvangst van het bewijs van inschrijving van het Kadaster.
 • Verzorgen van de aangifte overdrachtsbelasting, tijdige voldoening van deze belasting aan de Belastingdienst en registratie van de akte(n) bij de Belastingdienst.

5. Wat zijn niet gebruikelijke werkzaamheden?

Algemeen Kosten excl. BTW Kosten zijn voor:
Een partij komt niet zelf de akte tekenen, maar tekent per volmacht € 80,00 Betreffende partij
Een partij komt niet zelf de hypotheekakte tekenen, maar tekent per notariële volmacht € 250,00 Betreffende partij
Een partij spreekt geen Nederlands en er moet een tolk/vertaler aanwezig zijn € 125,00 exclusief de kosten van de tolk of vertaler Betreffende partij
U maakt geen gebruik van e-mail en wenst de correspondentie per post te ontvangen. Bij de verkoper zullen wij hier geen extra kosten voor in rekening brengen € 50,00 Betreffende partij
Een partij is failliet, staat onder bewind of onder curatele, etc. op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 125,00 Betreffende partij
U bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld of u bent in een echtscheidingsprocedure
verwikkeld en dit brengt extra werkzaamheden met zich mee
o.b.v. bestede uren en geldende uurtarief Betreffende partij
Op grond van de wet moet de akte getekend worden in het bijzijn van één of meerdere getuigen o.b.v. bestede uren en geldende uurtarief Betreffende partij
Van één van partijen kan de identiteit niet vastgesteld worden o.b.v. bestede uren en geldende uurtarief Betreffende partij

 

Eigendom Kosten excl. BTW Kosten zijn voor 
Verrichten kadastraal onderzoek bij meer dan één kadastraal perceel € 25,00 per extra perceel Koper/hypotheekgever
De verkoper of hypotheekgever is niet de eigenaar volgens het Kadaster (er is wel een verklaring van erfrecht
afgegeven)
€ 125,00 Verkoper/hypotheekgever
De verkoper of hypotheekgever is niet de eigenaar volgens het kadaster (er is geen verklaring van erfrecht afgegeven) op basis van bestede uren en geldende
uurtarief minimaal € 125,00
Verkoper/hypotheekgever
Vooraf aanvragen van kadastrale uitmeting of vormen van voorlopige kadastrale grenzen (via Splits) (exclusief de kosten van het Kadaster) € 150,00 Verzoekende partij
Bij het Kadaster inschrijven van een situatietekening € 35,00 Betreffende partij
Toestemming tot verkoop van gemeente of andere instantie(s) regelen € 35,00 Verkoper
Toestemmingsverklaring van echtgeno(o)t(e)/partner opstellen omdat deze niet zelf bij de ondertekening aanwezig is € 80,00 Betreffende partij
U bent minderjarig en u verzorgt zelf de toestemming van de kantonrechter € 75,00 Betreffende partij
U bent minderjarig en wij verzorgen de toestemming van de kantonrechter € 150,00 Betreffende partij

 

Koopovereenkomst Kosten excl. BTW Kosten zijn voor
In afwijking van de koopovereenkomst besluit u samen te kopen of besluit u alleen te kopen en wij maken de bijbehorende overeenkomst op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal €175,00 Koper
U hebt bij de makelaar de koopovereenkomst in gehuwde staat getekend, maar bij het ondertekenen van de akte(n), bent u gescheiden (het kan zijn dat uw ex-echtgeno(o)t(e)/ex-partner moet meetekenen) op basis van bestede uren en geldende
uurtarief minimaal € 175,00
Koper
De koopovereenkomst wordt door ons opgesteld € 385,00 Betreffende partij
Inschrijving koopovereenkomst bij het Kadaster (exclusief kadasterkosten) € 105,00 Verzoekende partij
Werkzaamheden in verband met eerder ingeschreven koopovereenkomst(en) bij het Kadaster € 50,00 Verkoper
Kosten beheer bankgarantie/waarborgsom € 25,00 Betreffende partij

 

Woning Kosten excl. BTW Kosten zijn voor
De verkoper heeft de eigendom op verschillende momenten verkregen € 50,00, per extra eigendomsverkrijging Verkoper
Werkzaamheden bij aankoop van een appartement ten aanzien van het reservefonds/servicekosten € 75,00 Koper
Werkzaamheden bij een "slapende" Vereniging van Eigenaars € 75,00 Koper
Werkzaamheden bij einde huur, pacht, vruchtgebruik of andere gebruiksrechten op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 125,00 Verkoper
Vestiging van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, bijzondere bepalingen, voorkeursrechten of andere rechten dan wel afstand doening hiervan op basis van bestede uren en het geldende uurtarief minimaal €125,00 Betreffende partij
Het registergoed is een recreatiewoning, beleggingsobject of bedrijfspand op basis van bestede uren en geldende
uurtarief
Koper

 

Banken/termijnen Kosten excl. BTW Kosten zijn voor
Extra communicatie met de
geldverstrekker over hypotheekstukken
op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 35,00 Betreffende partij
Extra communicatie met hypotheekhouder of beslaglegger ter
verkrijging van royement
op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 125,00 Betreffende partij
De bank wil graag een extra onderpand opnemen in de hypotheekakte € 170,00 per extra onderpand Betreffende partij
Werkzaamheden in verband met rangwisseling hypotheek € 170,00 Betreffende partij
Extra werkzaamheden bij "rest-schuld"  € 195,00 Betreffende partij
Toestemming vragen bij een eerdere hypotheekhouder € 50,00 Betreffende partij
Opvragen van aflosnota (krediet) € 70,00 per aflosnota Betreffende partij
Gehele doorhaling bij het Kadaster van een recht van hypotheek inclusief het opvragen van een aflosnota exclusief kadasterkosten € 140,00 per inschrijving Betreffende partij
Gedeeltelijke doorhaling bij het Kadaster van een recht van hypotheek inclusief het opvragen van een aflosnota exclusief
kadasterkosten
€ 180,00 per inschrijving Betreffende partij
Losse opdracht tot doorhaling (geheel/gedeeltelijk) bij het Kadaster exclusief kadasterkosten € 180,00 per inschrijving Betreffende partij
De hypotheekakte(n) wordt getekend binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de hypotheekstukken van de geldverstrekker € 125,00 Betreffende partij

 

Banken/termijnen Kosten excl. BTW Kosten zijn voor
De leveringsakte(n) wordt getekend binnen 10 werkdagen na binnenkomst van de koopovereenkomst € 125,00 Betreffende partij
Werkzaamheden i.v.m. het opmaken van een hypotheekakte waarbij de geldverstrekker geen bancaire instelling is op basis van bestede uren en het geldende uurtarief Betreffende partij
Het betreft een bedrijfsfinanciering op basis van bestede uren en het geldende uurtarief Betreffende partij
Werkzaamheden bij meer dan één voorbelasting, per voorbelasting € 35,00 Betreffende partij
Kosten in rekening gebracht door ECH bij een hypotheek € 16,80 Betreffende partij
Werkzaamheden bij een dubbele hypothecaire inschrijving in 1 akte exclusief kadasterkosten € 75,00 Betreffende partij
Aanmaning bankgarantie / waarborgsom € 35,00 Betreffende partij

 

Overige werkzaamheden Kosten excl. BTW Kosten zijn voor
Er moeten extra werkzaamheden worden verricht omdat er problemen zijn tussen partijen op basis van bestede uren en het geldende uurtarief Betreffende partij
Er blijft geld in depot bij de notaris en wij maken een depotakte op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 270,00 Betreffende partij
Het verzetten van de afspraak op verzoek van een partij of omdat het dossier niet compleet is € 125,00 Betreffende partij
Er wordt beslag gelegd op de koopprijs of op het registergoed op basis van bestede uren en het geldende uurtarief Betreffende partij
Coördinatie geldstroom en afstemming met ander notariskantoor € 125,00 Betreffende partij
Afkopen van een verzekeringspolis  op basis van bestede uren en geldende uurtarief minimaal € 75,00 Verkoper
Werkzaamheden in verband met
Groninger akte
op basis van bestede uren en het geldende uurtarief Koper
Het opnemen van een schenking of een geldlening in de akte op basis van bestede uren en geldende
uurtarief minimaal € 125,00
Koper

 

Uurtarieven 

Notaris Kandidaat-notaris Notarieel medewerker
€ 210,00 € 175,00 € 121,00

De genoemde uurtarieven zijn inclusief BTW.