Veelgestelde vragen Stichting & bedrijf

 • Ik wil een onderneming starten. Uit welke rechtsvormen kan ik kiezen?
 • Bij het starten van een onderneming, komen een hoop vragen kijken. Doet u dat als eenmanszaak, via een rechtspersoon of gaat u met anderen een personenassociatie aan? Belangrijkste overwegingen zullen daarbij zijn: aansprakelijkheid, fiscale behandeling en uitstraling. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen (NV), besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) en stichtingen. Personenassociaties zijn: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CV).

   

 • Wanneer is een BV interessant?
 • Als u een BV start, bent u niet meer persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming, maar is uw BV dat. De BV is een rechtspersoon, de zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De BV kent één of meer aandeelhouders en wordt bestuurd door één of meer bestuurders. U kunt zelf directeur groot aandeelhouder zijn (DGA). De aandeelhouders en bestuurders zijn niet in privé aansprakelijk. Als de BV failliet gaat, is in principe uw vermogen (auto, huis, spaargeld) veilig. U kunt echter wel aansprakelijk worden gehouden als u wangedrag hebt vertoond.

  Bovendien heeft de BV een iets lagere belastingdruk dan een éénmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Vanaf een winst van ongeveer € 150.000 is het financieel interessant om de onderneming in de BV vorm te voeren.

 • Wat zijn Personenassociaties?
 • Als u met anderen onderneemt kunt u die samenwerking via een gemeenschappelijk BV vorm geven. Hierbij hebben de ondernemers ieder een pakket aan aandelen in de BV. Ook is denkbaar dat u de samenwerking niet doet vanuit een rechtspersoon maar met een personenassociatie. Personenassociaties zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). Dat zijn geen rechtspersonen. Het zijn geen zelfstandige dragers van rechten en verplichtingen. Het zijn overeenkomsten tussen twee of meer (rechts)personen die met elkaar samenwerken.

 • Wat is een Flex BV?
 • Een Flex BV is het zelfde als een BV. Het is de meest gekozen rechtsvorm in Nederland, omdat de aansprakelijkheid beperkt is. Ook is er financieel voordeel door de fiscale behandeling. Na een wetswijziging in 2012 waarmee het vennootschapsrecht werd geflexibiliseerd is het oprichten van een BV veel eenvoudiger en laagdrempeliger geworden. BV's die na de wetswijziging zijn opgericht worden in de volksmond aangeduid met "Flex BV".

 • Hoe kom ik aan een BV?
 • U komt aan een BV door een BV op te richten of door aandelen van een bestaande BV over te nemen.

 • Hoe richt ik een BV op?
 • De BV moet door één of meer meerderjarige personen of rechtspersonen worden opgericht. De BV wordt opgericht bij notariële akte De akte van oprichting bepaalt dat de oprichter(s) ook de enige aandeelhouder(s) is/zijn. De akte van oprichting bevat de statuten. Na oprichting wordt de BV ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en wordt het aandeelhoudersregister bewaart ten kantore van de vennootschap.

 • Hoe neem ik (aandelen van) een bestaande BV over?
 • Een BV wordt overgenomen bij koop en levering van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Voor de levering, maar ook voor de uitgifte of de verpanding van aandelen in een BV is een notariele akte vereist.

 • Wat is een holdingstructuur?
 • Bij een holdingstructuur richt u twee BV’s op, een holding en een werkmaatschappij. Dit kan voordelig zijn. Hiermee voorkomt u een hogere belastingdruk, vormt u een spaar- en/of pensioenpot en maakt u in geval van verkoop van de aandelen in de BV gebruik van de deelnemingsvrijstelling waardoor uw winst onbelast is.

 • Ik wil aandelen van een vriend overnemen. Hoe werkt dat?
 • Hiervoor moet u naar de notaris. Onze collega’s verzorgen de aandelenoverdracht graag voor u en helpen u door het proces heen. Hiervoor is o.a. nodig:

  • een kopie van de akte van oprichting;
  • een kopie van de laatste akte van statutenwijziging;
  • een kopie van de akte waarbij de verkopende aandeelhouder zijn te verkopen aandelen heeft verkregen;
  • het originele aandeelhoudersregister;
  • opgaaf van de koopprijs en een balans van de vennootschap waaruit de koopprijs voor de aandelen volgt en hoe de koopprijs voldaan zal worden.
 • Kan ik aandelen in een BV verpanden?
 • Voor de verpanding van aandelen is een notariële akte vereist. U moet dus naar de notaris. De notaris neemt in de akte van verpanding van de aandelen dan de titel van de rechtshandeling op, bijvoorbeeld de geldleningsovereenkomst tot meerdere zekerheid waarvan het pandrecht wordt gevestigd. En zij gaan na op welke wijze de te verpanden aandelen door de pandgever zijn verkregen. Dat moeten we van de wetgever verplicht in de akte opnemen. Zij zorgen dat de vennootschap de verpanding erkent en dat het aandeelhoudersregister accuraat wordt bijgewerkt. Om de verpanding van de aandelen goed voor te kunnen bereiden levert u het volgende aan:

  • een kopie van de akte van oprichting;
  • een kopie van de laatste akte van statutenwijziging;
  • een kopie van de akte waarbij de pandgever zijn te verpanden aandelen heeft verkregen;
  • het originele aandeelhoudersregister;
  • opgaaf of er garanties door koper van verkoper worden verlangd;
  • een kopie van de geldleningsovereenkomst.
 • Hoe werkt een uitgifte van aandelen?
 • Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist. Onze collega’s verzorgen de uitgifte van aandelen graag voor u. Zij verwijzen in de akte van uitgifte naar het besluit tot uitgifte van aandelen dat door de algemene vergadering is genomen. Zij zorgen dat het aandeelhoudersregister accuraat wordt bijgewerkt. Om de uitgifte van aandelen goed voor te kunnen bereiden, levert u het volgende aan:

  • een kopie van de akte van oprichting;
  • een kopie van de laatste akte van statutenwijziging;
  • het besluit tot uitgifte;
  • het originele aandeelhoudersregister;
  • opgaaf van de uitgifteprijs koopprijs;
  • opgaaf of er garanties door koper van verkoper worden verlangd;
  • een kopie van een aandeelhoudersovereenkomst indien die er is.

   

 • Wat is een stichting?
 • Een stichting is een ondernemingsvorm die zich niet richt op het maken van winst. Het is een rechtspersoon die geen leden kent en moet worden opgericht bij notariële akte. Het doel van de stichting geeft aan op welke manier de stichting aan het rechtsverkeer kan deelnemen. Een stichting kan een onderneming in stand houden. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan naderen tenzij het betreft uitkeringen voor een ideëel of sociaal doel. Het doel mag niet worden overschreden.

 • Wat is een akte van oprichting voor een stichting?
 • De akte van oprichting bevat de statuten. Daarin staan de kern van de inrichting en structuur van de stichting. Deze onderwerpen kunnen verder worden uitgewerkt in reglementen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

 • Moet ik belasting betalen voor mijn stichting?
 • Het is afhankelijk van de activiteiten van de stichting of zij vennootschapsbelasting moet betalen. Een stichting kan ook onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw). Na de oprichting van de stichting wordt u hierover nader geïnformeerd door de belastingdienst.

 • Mag ik als minderjarige een stichting oprichten?
 • Als minderjarige mag u wel deelnemen aan het (bestuur van) de stichting, maar u mag het niet oprichten zonder een meerderjarige. De stichting moet door één of meer meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen worden opgericht. Het bestuur van de stichting moet uit ten minste een meerderjarig natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaan. Een oprichter hoeft niet ook bestuurder te worden. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan. De stichting heeft één orgaan, het bestuur.

 • Wat is een vereniging?
 • Een vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Een vereniging moet door twee of meer personen worden opgericht en mag geen winst onder haar leden verdelen. Het doel van de vereniging geeft aan op welke wijze aan het rechtsverkeer kan worden deelgenomen. Een vereniging kan een onderneming in stand houden.

 • Mag ik als minderjarige deelnemen aan het bestuur?
 • Dit mag, maar het bestuur van de vereniging moet uit ten minste één meerderjarige natuurlijke persoon, of rechtspersoon, bestaan. Wanneer een rechtspersoon oprichter of bestuurder wordt, moet haar doel dat toestaan. Omdat de wet bepaalt dat een vereniging van rechtswege wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden moet vaststaan dat de vereniging vanaf haar oprichting ten minste één lid heeft.

 • Mag ik winst maken met een vereniging?
 • Een vereniging mag winst maken, maar de winst mag niet uitgekeerd worden aan de leden. De winst die gemaakt wordt, moet ten goede komen aan het doel van de onderneming. Het doel mag niet worden overschreden.

 • Hoe is een vereniging ingedeeld?
 • De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.

 • Moet ik belasting betalen voor mijn vereniging?
 • Het is afhankelijk van de activiteiten of de vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Een vereniging kan eveneens onderworpen zijn aan de indirecte belastingen (o.a. btw).

 • Wat is een akte van oprichting voor een vereniging?
 • De vereniging heeft twee organen, het bestuur en de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering heeft de uiteindelijke zeggenschap in de vereniging.